Aktiebolagslagen

Den 1 juli trädde den nya aktiebolagslagen i kraft. Den innehåller en del förändingar gentemot föregående version. Läs mer om vissa av dessa förändringar längre ner på denna sida. För övrig så reglerar aktiebolagslagen regler kring hur man bland annat bildar ett aktiebolag, bolagsordningen, bolagsstämman men även tråkigheter som likvidation och konkurs.

Förändringar i den nya lagen:

Nybildande av aktiebolag

Nybildande av aktiebolag har förenklats något då man fokuserar mer på stiftelseurkunden. Stiftarna skapar stiftelseurkunden och endast stiftarna får får bara teckna aktier. Lär mer om stiftelseurkunden här.

Bolagsordning

Numer behöver inte det nominella beloppet finnas med utan istället skall det finnas med uppgift om antalet aktier. Tidigare fanns ett krav på att mandattiden för styrelsen i bolagsordningen skulle finnas med. Det är borttaget. Men behöver heller inte längre ha med en uppräkning på vad som skall tas upp på årstämman.

Numer finns även möjlighet att ha ett förköpsförbehåll som säger att aktieägare eller annan skall erbjudas att löpa aktier innan de överlåts till ny ägare.

Firmatecknare

En annan stor nyhet är att förändringar i styrelsens sammansättning vad gäller vd och firmateckning har verkan först från den dag då anmälan om förändringen kommit in till Bolagsverket.

Vinstutdelning

En annan nyhet är att det finns regler om vinstutdelning som beslutas på en extra bolagsstämma. Kallas även för efterutdelning.  En anmälan om efterutdelning skall göras till Bolagsverket. Bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet med utdelningsbeslutet skall ges in.

Reservfond

Möjligheten att avsätta en del av vinsten för året till reservfonden tas bort.

Det var några av den nyheter som den nya aktiebolagslagen innehåller.