Bokslut & Revision

Ett bokslut i ett aktiebolag är ingen offentlig handling utan ett intert papper. Enligt årsredovisningslagen och dess regler så har kravet på ett formellt bokslut tagits bort. Istället avslutas räkenskapsåret med en årsredovisning. Där ska aktiebolaget göra en uppställning av sammanslagna poster i årsredovisningen och då med upplysningar om de belopp som dessa poster består av.

Bokslutet består av en resultaträkning som visar företagets intäkter och kostnader under det gångna året, en balansräkning som visar en ”just nu” bild av företagets ekonomiska ställning vid årets slut. Dessutom ingår även bokslutsspecifikationer över poster som redovisas i balansräkningen. Det kan vara specifikationer av tillgångar, skulder, eget kapital osv.

Årsredovisning

Årsredovisning skall ge dig själv, aktieägare, kreditgivare, anställda mfl en god överblick över hur aktiebolaget gått under det gågna året. Det är viktigt att den ger en så rätt bild som möjligt av företaget samt att den är enkel att läsa, både för dig själv men även för de övriga intressenter vi nyss pratade om. Man skall ta hänsyn till de lagar som finns, bland annat bokföringslagen och inkomstskattelagen samt att man följer god redovsingingssed. Årsredovisningen skall bestå av balansräkningm resultaträkning, förvaltiningsberättelse och noter.

För mindre aktiebolag finns det numer lite enklare regler vad gäller årsredovisningen. Kolla upp vad som gäller för just ditt bolag. Och tänk på att lämna in årsredovisningen i tid. Annars för man minst 5000 kr i förseningsavgift.

Revision – revisor

Kravet på att ha en revisor i ett aktiebolag gäller för alla aktiebolag, finns inga undantag. Dock finns förslag på att slopa revisionskravet på aktiebolag. Men om det kommer ske för framtiden utvisa. Revisorns uppgift är att enligt god redovisningssed kontrollera aktiebolagets årsredovisning, dess räkenskaper och styrelsens och vd:s skötsel av företaget. Revisorn skall självklart också granska så att avgifter och skatter betalas korrekt.

Vad kostar en revisor. För ett litet bolag där det mesta stämmer i årsredovisning, bokföring m.m. så kan man räkna med 12-20.000 kr per år.