Starta och driva Aktiebolag

Välkommen till Aktiebolagsinfo.se!

Målet med siten aktiebolagsinfo.se är att förse aktiebolagsintresserade besökare med grundläggande och nyttig information om att starta aktiebolag och att driva aktiebolag, skatteregler. Du kan även läsa om hur man kan köpa ett färdigt aktiebolag eller ett lagerbolag.

Det finns självklart hur mycket som helst att skriva om detta ämne så se inte denna guide som heltäckande. I menyn ovanför hittar du länkar till mer information. Nedan kan Ni läsa en allmän inledande text om aktiebolag. För dig som vill läsa mer om att låna pengar till aktiebolag rekommenderar vi sajten www.alltomforetagslan.se/aktiebolag

I Sverige finns det två typer av aktiebolag, privata eller publika. I privata aktiebolag måste man ha ett aktiekapital på minst 25 000 kr medan man i publika måste ha ett kapital på minst 500 000 kr. Man kan dock låna pengar till sitt aktiekapital. De publika aktiebolagen får till skillnad från de privata ge ut aktier, teckningsrätter, optionsbevis mfl till allmänheten eller låta dem omsättas på den svenska börsen.

Man delar även in aktiebolagen i små och stora aktiebolag när det gäller redovisningen. De små aktiebolagen har det lite enklare och har fråntagits visa tyngre bestämmelser om vad som ska ingå i årsredovisningen. För att räknas som ett stort aktiebolag måste två av dessa tre kriterier uppfyllas:

– Antal anställda ska i medel ha varit över 50 de två senaste räkenskapsåren.

– Företagets tillgångar ska under de två senaste åren ha varit mer än 25 miljoner kronor per år.

– Företagets nettoomsättninge ska ha varit minst 50 miljoner kronor per år under de två senaste åren.

Aktiebolagets styrande funktioner

Styrelsen tillsätts oftast vid bolagsstämman och dess funktion är att styra bolagets organisation och ansvara för förvaltningen.

Bolagsstämman är det högst beslutande funktionen i ett aktiebolag. Normalt har man en bolagsstämma per år men i vissa fall kan man ha fler. Detta skall då stå med i bolagsordningen. Årsstämman är vad man brukar kalla den vanliga bolagsstämman och det är på årsstämman som årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram. På bolagsstämman så är aktieägarna inbjudna och de tar beslut i viktiga frågor som val av styrelse, revisor och bolagsordning.

Revisor/revisorer utses som vi nämnde tidigare på bolagsstämman och finns där för aktieägarnas och övriga intressenters skull. Revisorn kontrollerar årsredovisningen samt bolagets räkenskaper, såsom lån av pengar, skulder, tillgångar osv. Revisorn går även igenom styrelsens och Vd:s förvaltning av företaget.

VD är ett av styrelsens uppdrag att utse. Vd:n ska se till att den löpande driften under året går som den ska utefter styrelsens beslut.